halley1.jpg (45406 bytes) halley2.jpg (70087 bytes)